SPREMEMBA SUP UREDBE

V Uradnem listu RS, št. 49-1665/2024 z dne 14.6.2024 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nadaljevanju: Sprememba SUP Uredbe).

Z zadevno spremembo se SUP Uredba spreminja predvsem v slednjem:

1.  Spremeni se datum do katerega boste proizvajalci, ki dajete na trg plastične proizvode za enkratno uporabo (SUP) morali podatke sporočiti nosilcu skupnega načrta.
Po prej veljavni uredbi je bil ta datum 31. januar – po spremembi pa velja, da boste morali podatke sporočiti nosilcu skupnega načrta do 20. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto (sedmi odstavek 8. člena SUP Uredbe).

2.  Spreminja se način obveščanja o stroških čiščenja smetenja v primerjavi s dosedaj uveljavljeno uredbo.
Občina in upravljalec cest do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto najprej ministrstvu posredujeta obvestilo o stroških čiščenja smetenja
na novem predpisanem obrazcu v prilogi 6A/B skupaj z dokazili o opravljenih storitvah. Dokumentacijo pregleda ministrstvo skupaj s nosilci skupnih načrtov.
V kolikor je dokumentacija popolna, nosilci skupnih načrtov izračunajo sorazmerno višino stroškovza čiščenje smetenja odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v skladu s predpisano metodologijo v uredbi.
V primeru, da dokumentacija občin ali javnih upravljavcev cest ni popolna, se ju pozove k dopolnitvi. Podatke na novih obrazcih bodo občine in upravljalci cest prvič poslali do 30. aprila 2025 za leto 2024. Z navedeno spremembo bomo nosilci skupnih načrtov imeli večji pregled nad poročanjem stroškov s strani občin oz. upravljalcev cest.

3.  Sprememba SUP Uredbe odlaga obveznost plačila stroškov zbiranja in čiščenja okolja za SUP proizvode. Nosilec skupnega načrta bo v imenu njegovih proizvajalcev v skladu s predpisano metodologijo prvič kril občini in upravljavcu državnih cest stroške v letu 2025 za leto 2024.

Sprememba odlaga obveznost plačila stroškov zbiranja in čiščenja okolja za SUP proizvode, ne pa tudi stroškov ki smo jih Nosilci skupnih načrtov vložili v kampanjo ozaveščanja potrošnikov in v izvedene sortirne analize. Slednji bodo znani v mesecu septembru letošnjega leta.